ارزشهای آکادمی مولوی 

ارزش های ما مبتنی بر ارایه دانش بروز جهانی است، ایجاد ارزش از طریق بالا بردن سطح دانایی در حوزه های مالی، تامین مالی، سرمایه گذاری و کسب و کار ارزش نهایی ماست.
 آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی در انجام خدمات و فعالیت های علمی و پژوهشی خود همواره انتفاع مشترک را مدنظر خواهند داشت و با استعدادیابی و باورسازی فرهنگی و توسعه علم و دانش از طریق آموزش های روزآمد وتبادلات علمی و فرهنگی میان آحاد جامعه تلاش خواهد کرد. براین اساس کلیه کارکنان و اعضائ آکادمی خود را نسبت به بندهای زیر متعهد می دانند:

آکادمی در عرصه های مختلف کاری همواره می کوشد تا بستری برای ایجاد ارتباط و بسط آن بین مراکز علمی، آموزشی، حرفه ای، فرهنگی و پژوهشی کشور و سایر کشورها فراهم سازد.
صداقت در گفتار، نیکی در پندار و پاکی در کردار و حفظ شأن، کرامت انسانی و حریم خصوصی پژوهشگران ، اساتید  و کلیه  اعضا و کارکنان موسسه و پرهیز از هرگونه تبعیض نژادی از یکسو و احترام به فرهنگها و باور به تفاوتهای فرهنگی از جمله اصول کاری موسسه بشمار می روند.
آکادمی مولوی  می کوشد ضمن حرکت در مسیر ارتقاء سطح دانش در عرصه های مختلف ، از طریق فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب، زمینه را برای فراگیری موثر زبان مردم سایر کشورها، برای فهم بهتر آنان و توسعه و گسترش زبان فارسی در کشورهای دیگر را فراهم آورد.
آکادمی، به علم آموزی، اندیشه ورزی و توسعه علم و دانش اعتقاد راسخ داشته و تولید علم و متون علمی و پژوهشی را از جمله وظایف ذاتی خود می داند. بر این اساس حمایت از نخبگان این عرصه فارغ از میزان انتفاع مادی ، همواره مدنظر قرار خواهد بود.
تربیت و ارتقا سطح دانش و کارآمدی کادر پژوهشی وآموزشی دپارتمان ها و اتکا به نیروی انسانی کارآمد از شاکله اصلی هویت ساز آکادمی بوده و در عرصه مدیریت نیز ضمن بهره گیری از خرد جمعی، از شیوه مدیریتی منسجم و مشورت پذیر ومبتنی بر تصمیمات هیأت امناء بهره خواهد برد.
آکادمی در تعاملات دو جانبه و چند جانبه ی خود با دستگاهها و مراکز علمی و دانشگاهی همواره منافع موسسان و اعضاء را مد نظر خواهد داشت و کلیه برنامه ها و اقدامات خود را همسو با آن تنظیم خواهد کرد.
باور مدیران و کارکنان آکادمی این است که دستیابی کشور به توسعه ی پایدار بعنوان کشوری مهم در غرب آسیا و برخوردار از ثروت و فرهنگ غنی درگرو همکاری کلیه نخبگان و طبقات هویت ساز، تصیلکرده  و متمدن کشور می باشد. در این عرصه تبادلات فرهنگی از طریق تعاملات انسانی از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار می باشد. بر این اساس ، گسترش سطح تبادلات علمی، پژوهشی و فرهنگی بین آکادمی و مراکز علمی و آکادمیک آسیا ،اروپا،افریقا و سایر مناطق از اهمیت و جایگاهی ویژه برخوردار است.
پایبندی به ارزشها و معیارهای فرهنگ اسلامی - ایرانی  در سطح ملی از جایگاه ویژه ای برای موسسه و ارکان تابع آن برخوردار می باشد و به دیدگاه های اقوام و اقلیت های گوناگون احترام می گذارد.
کلیه کارکنان، اساتید و کادر علمی و اداری آکادمی مولوی ، محورهای هشت گانه فوق را نصب العین خود قرار داده و نسبت به آن متعهد خواهد بود.تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام