کار آفرینی و نو آوری 

 کارآفرینی و نو آوری در محیط امروز کسب و کار برای موفقیت سازمانی مهم و جدی می باشند

فناوری و جهانی شدن هنوز از حرکت نایستاده است شما هم نمیتوانید بایستید
خواه آنکه شما بخواهید روحیه کارآفرینی خود را روشن کنید یا اینکه فرهنگ کارآفرینی را درون سازمانتان تزریق کنید ما می توانیم به شما کمک کنیم تا موفق شوید 
هر یک از دوره ها دارای برتری علمی در سطح جهان و دارای کاربردی واقعی می باشد

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام