برابری و تنوع در Business Courses 

تنوع، درعملکرد هر روزه ما در Business Courses و بخشی از استراتژی طرحهای کسب و کار کلی ما میباشد
یکی از ارزشهای این مرکز اینست که ترسیم کننده قدرتها و ایده های حاصل از تنوع فرهنگهای سازمانی می باشد، ما به برابری و عدالت در بین تمامی افراد شرکت کننده صرف نظر از تفاوتهای فردی معتقد می باشیم
ما این جامعه کوچک خود را که شامل یک محیط کار و مطالعه امن می باشد، با استقبال و احترام به همه ارائه می دهیم زیرا به تشویق بهره برداری از تفاوتهای تمام افراد معتقدیم تا در مسیر حرفه ای و شخصی خود برترین شوند، ما به تنوع سیستم آموزشی خود افتخار می کنیم و افتخار می کنیم به شهرت خود به عنوان یک عامل حمایتگر!

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام